Steun Ons

Adverteren
In ons programmaboekje is ruimte voor advertenties. Tegen een vergoeding plaatsen wij uw aankondiging in full color ter grootte van de formaten A5 (hele pagina) of halve pagina.
Op verzoek zijn we behulpzaam bij het ontwerp en de teksten van uw annonce.
Indien u belangstelling heeft, stuurt u dan een mail naar penningmeester@haarlemsbachensemble.nl

Doelstelling. De vereniging Haarlems Bachensemble stelt zich ten doel om, onder de naam “Bach in de Binnenstad”, de muziek van Johann Sebastiaan Bach en andere componisten uit die tijd voor een breed publiek in Haarlem uit te voeren met een zo hoog mogelijke kwaliteit.

Beleidsplan
De vereniging tracht dit doel te bereiken door regelmatig concerten te geven. Deze concerten zijn gratis toegankelijk. De concerten worden uitgebreid aangekondigd met en in de verschillende media. In het programmaboekje van de concerten staat een uitgebreide toelichting op de uit te voeren werken. Tijdens de concerten wordt regelmatig aan het publiek de gelegenheid gegeven om mee te zingen met één van de cantate koralen. Voor verhoging van de kwaliteit van het ensemble worden extra studiedagen georganiseerd. Daarnaast vindt een periodieke toetsing plaats van de kwaliteit van de individuele leden met een gericht advies. De vereniging beschikt over barokstrijkstokken om een meer authentieke klank te bereiken. Aan jonge, aankomende zangers wordt de gelegenheid gegeven om als solist met een orkest voor publiek op te treden. De vereniging werft inkomsten door contributies van de leden, een collecte na ieder concert, donaties, een subsidie van de gemeente Haarlem en subsidies van fondsen. De vereniging beschikt over een financiële reserve. Deze reserve dient om bijzondere werken uit te kunnen voeren.  

Het Haarlems Bach Ensemble is een vereniging zonder winstoogmerk. Om te kunnen musiceren geeft de Gemeente Haarlem een subsidie en betalen de  koor – en orkestleden contributie.  De concerten zijn vrij toegankelijk, maar kunnen slechts georganiseerd worden als voldoende vrijwillige bijdragen de kosten van zaalhuur en solisten dekken. Mede daarom wordt na afloop van het concert gecollecteerd. Donaties U kunt ons ondersteunen door donateur te worden! Als donateur krijgt u voor elk concert een aankondiging per email en een uitgebreide toelichting op het programma. Heeft u belangstelling, stuurt u dan een mail naar info@haarlemsbachensemble.nl met vermelding van uw adres en telefoonnummer.
U kunt uw donaties overmaken op rekeningnummer NL37RABO0144989751 t.n.v. Haarlems Bach Ensemble te Haarlem o.v.v. Donatie – Seizoen 2020 Plaats reserveren
Bij een bijdrage van minimaal € 50,00 per jaar kunt u voor ieder concert 1 of 2 plaatsen op naam  reserveren.

ANBI Het Haarlems Bach ensemble is door de belastingdienst erkend als culturele ANBI. Dit betekent dat u uw gift, verhoogd met 25%, als aftrekpost kunt gebruiken bij uw belastingaangifte.
Indien u een legaat overweegt, verzoeken wij u contact op te nemen met de penningmeester, Fred Smeele,  penningmeester@haarlemsbachensemble.nl. Telefoon 06 43775487.

Het Inschrijvingsnummer van het Haarlems Bachensemble  bij de kamer van Koophandel is 40594821. Het Fiscaal nummer is 810848545.  

Het Haarlems Bach Ensemble is aangemerkt als culturele ANBI (algemeen nut beogende instelling).  Daarmee zijn er voor giften gunstige belastingvoorwaarden.  Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken. Informatie hierover kunt u verkrijgen bij de penningmeester en op  www.belastingdienst.nl/anbi,  of op www.anbi.nl.   RSIN: 810848545